Algemene Voorwaarden Metashop

Artikel 1 – Definities

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

“Algemene Voorwaarden”: deze algemene voorwaarden (versie 20 november 2018) die van toepassing zijn op:

 • Elke interactie tussen de Klant en de Website;
 • Elk aanbod te vinden op Metashop;
 • Elke aankoop door de Klant via de Website;
 • In het algemeen op elke overeenkomst die tot stand komt tussen Metaleuven en de Klant (hierna “Overeenkomst”).

“Website”: de website van Metaleuven te vinden op de url www.metashop.be, waarop Metashop wordt uitgebaat door Metaleuven.

“Metashop”: de webwinkel van Metaleuven te vinden op de Website.

“Goederen”: de goederen die te koop worden aangeboden op Metashop.

“Klant”: de persoon of rechtspersoon die zich registreert op de Website en aan wie een aanbod wordt gedaan tot aankoop van Goederen en/of met wie een overeenkomst tot aankoop van Goederen (“Overeenkomst”) stand komt.

“Diensten”: eventuele diensten die door Metaleuven worden geleverd in het kader van een Overeenkomst, zoals bijvoorbeeld het transport en de levering van Goederen aangekocht door de Klant op Metashop.

“Metaleuven”: NV Metaleuven, met maatschappelijke zetel te 3012 Leuven, Aarschotsesteenweg 12, ingeschreven in de KBO onder het nummer 0425.154.859 [die voor de doeleinden van de uitbating van Metashop het emailadres support@metashop.be gebruikt];

Woorden of uitdrukkingen die doorheen deze algemene voorwaarden met een hoofdletter worden geschreven hebben steeds de betekenis aangegeven bij de in het cursief en vetgedrukt aangeduide woorden of uitdrukkingen.

Artikel 2 – Registratie op de Website

 1. Personen die zich niet registreren op de Website kunnen het aanbod van Goederen dat te koop is op Metashop bekijken en andere op de Website publiek toegankelijke gegevens, maar om een aankoop van Goederen te kunnen verrichten moeten personen (of rechtspersonen) zich registreren op de Website. Daarbij moet de gevraagde informatie worden opgegeven, moet een account en profiel (hierna “Account”) worden aangemaakt, moeten de Algemene Voorwaarden aanvaard worden en moet een keuze gemaakt worden of de Klant al dan niet aan Metaleuven de toestemming geeft om de Klant via mail of een ander opgegeven medium te contacteren om de Klant op de hoogte te brengen van interessante goederen of aanbiedingen (onder meer door verzending van een nieuwsbrief).
 2. Op de Website is de privacyverklaring van Metaleuven te vinden waarin op duidelijke wijze is aangeduid welke gegevens van Klanten Metaleuven bijhoudt en verwerkt en welke rechten Klanten hebben met betrekking tot hun gegevens.
 3. Enkel meerderjarige, handelingsbekwame personen kunnen zich registreren op de Website en Klant worden. Metaleuven wijst elke aansprakelijkheid af indien een Klant valse informatie opgeeft (onder meer met betrekking tot diens leeftijd of handelingsbekwaamheid) om een Account aan te maken. Metaleuven behoudt zich het recht voor om een Klant de toegang tot de Website en Metashop te weigeren en de Account af te sluiten als wordt vastgesteld dat de door de Klant opgegeven informatie onvolledig, onjuist of vals zou zijn.
 4. Klanten zijn verplicht om hun gebruikersnaam en wachtwoord zeer zorgvuldig te bewaren en het is verboden om een Account te laten gebruiken door derden. Metaleuven gaat er immers van uit dat handelingen die worden gesteld met een Account handelingen zijn die door de betrokken Klant worden verricht. Metaleuven heeft dus geen enkele verantwoordelijkheid als er bepaalde handelingen gesteld zouden worden met een Account buiten weten van de Klant door onder meer diefstal van identiteit, diefstal van het wachtwoord of hacking van de Account.
 5. Op basis van de Account valt een Klant binnen een welbepaalde groep waarin nog verdere onderverdelingen mogelijk zijn. De indeling van een Klant in een welbepaalde categorie kan een invloed hebben op de eventuele kortingen die aan de betrokken Klant toegekend (kunnen) worden en op het aanbod te vinden op de Metashop.
 6. Een Klant kan op elk ogenblik zijn Account sluiten door een schriftelijk verzoek te richten aan Metaleuven (per email op het emailadres van Metaleuven aangegeven in artikel 1 ofwel door het richten van een aangetekend schrijven aan Metaleuven op het adres aangegeven in artikel 1). De stopzetting van een Account heeft wel geen enkele impact op handelingen die een Klant heeft gesteld op de Website en/of Metashop. Transacties en Overeenkomsten die geldig tot stand zijn gekomen blijven geldige transacties en Overeenkomsten en kunnen om reden van de stopzetting van de Account niet herroepen worden (tenzij de Algemene Voorwaarden anders voorzien ingeval de Klant geen onderneming is en er wettelijke bepalingen bestaan die een herroepingsrecht verplicht maken voor de betrokken Klant).

Artikel 3 – Aanbod

 1. Het aanbod van Goederen op Metashop (het “Aanbod”)) is zeer uitgebreid en door een integratie van Metashop met het ERP systeem van Metaleuven tracht Metashop het Aanbod zoveel mogelijk up to date te houden en af te stemmen op de Klant zelf (rekening houdend met hetgeen bepaald in artikel
 2. 4). Metaleuven kan evenwel niet garanderen dat alle op Metashop vermelde gegevens (zoals gegevens over beschikbare voorraad, prijzen e.a.) steeds te allen tijde honderd procent correct zijn. De Klant mag dus niet onvoorwaardelijk afgaan op het Aanbod en andere gegevens te vinden op Metashop.
 3. Modellen, afbeeldingen, tekeningen, presentaties of beschrijving van de Goederen op Metashop geven slechts een algemene voorstelling weer van de Goederen. Lichte of beperkte afwijkingen ten aanzien van deze zaken kunnen geen aanleiding geven tot verbreking van Overeenkomsten en geven de Klant niet het recht de ontvangst of betaling van de Goederen te weigeren.
 4. De op Metashop aangegeven prijzen zijn deze van toepassing op de Klant op basis van diens Account en exclusief alle kosten verbonden aan de levering van de Goederen, tenzij in het Aanbod of de Overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald. De Klant erkent weliswaar dat uitzonderlijke fouten in (de software van) Metashop tot gevolg kan hebben dat het Aanbod dat zichtbaar is voor de betrokken Klant een prijs vermeld die in beginsel niet van toepassing is voor de betrokken Klant. Metaleuven zal de Klant in dat geval zo snel mogelijk berichten dat de vermelde prijs niet juist was. De Klant heeft dan de mogelijkheid om de Overeenkomst te annuleren zonder enige vergoeding of kost.

Artikel 4 – Totstandkoming en eventuele herroeping van een Overeenkomst

 1. Een Overeenkomst komt tot stand door een schriftelijke bevestiging uitgaande van Metaleuven van de bestelling van Goederen door de Klant en op elke Overeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. De schriftelijke bevestiging van de bestelling wordt dan geacht om de Overeenkomst juist en volledig weer te geven. Wijzigingen aan een Overeenkomst na de totstandkoming ervan kunnen slechts voor zover dit uitdrukkelijk wordt overeengekomen tussen Metaleuven en de Klant.
 2. Betaling van de Goederen (en eventuele leverings- en transportkosten) gebeurt online en dit via de betalingsmogelijkheden aangeboden door Metaleuven. Een Overeenkomst komt slechts tot stand na betaling.
 3. Aanvaarding van de Algemene Voorwaarden impliceert dat de Klant volledig verzaakt aan de toepassing van eigen algemene (aankoop)voorwaarden.
 4. Ingeval een Overeenkomst afwijkende bepalingen bevat ten aanzien van de Algemene Voorwaarden, dan hebben de bepalingen van de Overeenkomst voorrang. Alle overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden blijven niettemin geldig.
 5. Indien de Klant een consument is in de zin van de wetgeving over overeenkomsten op afstand (boek VI van het Wetboek van Economisch Recht) dan beschikt de Klant over een termijn van 14 kalenderdagen om de Overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen en dit vanaf het moment van levering en Metaleuven stuurt de Klant in dat geval bij de schriftelijke bevestiging van de Overeenkomst de nodige informatie over het herroepingsrecht alsook een link naar het online formulier dat de Klant kan gebruiken voor de uitoefening van dit recht. Ingeval van uitoefening van het herroepingsrecht via het online formulier zal Metaleuven de Klant een schriftelijke bevestiging sturen van de herroeping.
 6. Indien de Klant een andere leveringsmethode zou hebben gekozen dan de door Metaleuven aangeboden goedkoopste standaardlevering, dan heeft de Klant bij uitoefening van het herroepingsrecht geen recht op terugbetaling van de betaalde leveringskosten. De Klant mag bij een herroeping van de Overeenkomst de Goederen enkel maar behandelen of gebruiken om de aard, kenmerken en werking van de Goederen vast te stellen (en de Goederen dus enkel maar kan en mag keuren zoals dit fysiek mogelijk en toegelaten is in de vestigingen) en is aansprakelijk voor de eventuele waardevermindering toegebracht aan de Goederen door andere dan de in dat verband gestelde handelingen.
 7. Uiterlijk binnen de 28 dagen na de uitoefening van het herroepingsrecht moet de Klant de Goederen aan Metaleuven terugsturen of overhandigen en de Klant draagt in dat verband de eventuele kosten van terugzending van de Goederen.
 8. Met uitzondering van het hiervoor beschreven herroepingsrecht voor consumenten (als zijnde natuurlijke personen die niet op duurzame wijze een economisch doel nastreven) zijn Overeenkomsten bindend vanaf het moment van de schriftelijke bevestiging vermeld in artikel 4.1 en dienen Overeenkomst te worden uitgevoerd. Indien een Overeenkomst om enige reden geheel of gedeeltelijk geannuleerd zou worden door de Klant (vb. ingeval van een weigering tot het in ontvangst nemen van de Goederen) en Metaleuven niet aandringt op uitvoering van de Overeenkomst (waartoe Metaleuven zich het recht voorbehoudt), is de Klant gehouden tot betaling aan Metaleuven van 50 % (vijftig procent) van alle door de Klant in uitvoering van de Overeenkomst verschuldigde bedragen, onverminderd het recht van Metaleuven om een hogere vergoeding in rechte te vorderen ingeval de werkelijk door de annulering geleden schade de in dit artikel bepaalde vergoeding overstijg. Indien de Klant een consument is in de zin van Boek VI van het Wetboek van Economisch Recht en dus het recht op herroeping kan uitoefenen overeenkomstig de artikelen 4.4 tot en met 4.6. dan heeft de Klant ingeval van een annulering van de Overeenkomst door Metaleuven, recht op betaling van eenzelfde compensatie.
 9. Goederen die ten onrechte aan Metaleuven worden teruggezonden blijven ter beschikking van de Klant en het risico van deze Goederen blijft bij de Klant liggen. Eventuele vervoers- en/of opslagkosten zijn voor rekening van de Klant.

Artikel 5 – Levering

 1. De levering van Goederen gebeurt volgens de manier aangegeven op de Website en de schriftelijke bevestiging van de Overeenkomst.
 2. Metaleuven levert alle redelijke inspanningen om de Goederen zo snel mogelijk te leveren, maar de Klant erkent dat leveringstermijnen of leveringsdata Metaleuven niet binden. Een overschrijding van de leveringstermijn kan door de Klant dus niet ingeroepen worden om de ontbinding van de Overeenkomst te vorderen of om schadevergoeding te vorderen. Bij abnormale vertraging in de levering heeft de Klant echter het recht om de Overeenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden, op voorwaarde dat Metaleuven nog steeds niet heeft geleverd binnen een periode van 14 dagen nadat Metaleuven hiertoe door de Klant in gebreke werd gesteld. De Klant doet in dit geval afstand van eender welk ander verhaalsmiddel, in het bijzonder van een vordering tot betaling van enige vorm van schadevergoeding
 3. Ingeval Metaleuven moet instaan voor het transport van de Goederen dan gebeurt dit transport voor rekening en op risico van de Klant, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Het risico van de Goederen gaat dus over bij vertrek van de Goederen in de vestigingen van Metaleuven.
 4. De Klant is verplicht de Goederen op het afgesproken tijdstip in ontvangst te nemen en de nodige ruimte te voorzien zodat de Goederen geleverd kunnen worden. Indien Metaleuven instaat voor het transport dan staat Metaleuven in voor een levering in het gebouw van de Klant op de gelijkvloerse verdieping. Op het moment van levering dient de Klant of een persoon die geacht wordt daartoe gemachtigd te zijn een leveringsbon af te tekenen voor ontvangst. Eventuele zichtbare gebreken moeten uiterlijk binnen een termijn van drie werkdagen aan Metaleuven schriftelijk gemeld worden met een gedetailleerde beschrijving van de gebreken. Het gebruik van de Goederen impliceert de aanvaarding ervan (met uitzondering van een gebruik door consumenten zoals beschreven in artikel 4.5).
 5. Metaleuven kan de Overeenkomst of delen ervan (zoals vb. het transport of de levering van Goederen) laten uitvoeren door derden.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

 1. Onverminderd de beperkingen van aansprakelijkheid van Metaleuven zoals elders vermeld in deze Algemene Voorwaarden, erkennen Klanten dat Metaleuven niet aansprakelijk is voor informatie, gegevens of andere zaken die Klanten overmaken aan Metaleuven.
 2. Metaleuven geeft geen enkele garantie dat de Website en/of Metashop ononderbroken toegankelijk zijn en zonder fouten. Storingen en/of onderbrekingen waardoor de Website en/of Metashop niet toegankelijk zijn geven dus geen aanleiding tot enige aansprakelijkheid van Metaleuven, die alles in het werk stelt om dergelijke storingen of onderbrekingen zo snel mogelijk te verhelpen.
 3. De aansprakelijkheid van Metaleuven is in elk geval beperkt tot materiële, rechtstreeks geleden schade die in oorzakelijk verband staat met een bewezen contractuele inbreuk begaan door Metaleuven (met uitsluiting van alle mogelijke indirecte, commerciële, morele of andere schade).
 4. Van communicatie per email op het in artikel 1 aangegeven emailadres kan Metaleuven niet de garantie geven dat Metaleuven daar daadwerkelijk kennis van neemt. Omstandigheden buiten de wil van Metaleuven kan immers tot gevolg hebben dat e-mails door toedoen van de door Metaleuven of derden gebruikte software niet afgeleverd worden of in spamfolders terecht komen. Het uitblijven van een antwoord op een email moet dus eigenlijk beschouwd worden als de omstandigheid dat Metaleuven de betrokken email niet heeft ontvangen.
 5. De Website en Metashop en alle informatie, data, bestanden aanwezig daarop zijn beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten en deze zijn in beginsel de uitsluitende eigendom van Metaleuven dan wel andere ondernemingen waarmee Metaleuven een (licentie)overeenkomst heeft gesloten. Al deze zaken mogen door Klanten slechts gebruikt en gereproduceerd worden in het kader van het gebruik van de Website en het sluiten en uitvoeren van Overeenkomsten.

Artikel 7 – Klachten en garantie

 1. Onverminderd wat in artikel
 2. 4 staat met betrekking tot zichtbare gebreken, moeten klachten met betrekking tot de Goederen aan Metaleuven gemeld worden binnen de 14 dagen nadat de Klant de oorzaak van de klacht ontdekt en voor klachten kan de Klant terecht bij de klantendienst van Metaleuven:
  • Metaleuven klantendienst
  • Aarschotsesteenweg 12
  • 3012 Wilsele
  • Tel.: +32 16 28 01 11 (bereikbaar van maandag tot vrijdag tussen 9u en 17u)
  • Email: support@metashop.be
 3. Een klacht met betrekking tot welbepaalde Goederen heeft geen enkele impact op de Overeenkomst met betrekking tot eventuele andere Goederen die aan de Klant geleverd werden. Als een klacht terecht is, dan zal Metaleuven de gebrekkige Goederen opnieuw (laten) leveren, dan wel in overleg met de Klant een (bijkomende) korting toekennen op de prijs van de Goederen (in het geval de Goederen niet geheel onbruikbaar zijn voor het gebruik waartoe ze bestemd zijn). De Klant heeft niet het recht om de ontbinding van de Overeenkomst te vorderen ingeval van een klacht, tenzij Metaleuven en de Klant dit in onderling overleg overeenkomen.
 4. Elke garantie vervalt indien a) de gebruiks- en onderhoudsvoorschriften van de Goederen niet nageleefd werden of b) de Klant een herstelling aan de Goederen heeft laten uitvoeren door derden, tenzij deze derden door Metaleuven werden aangesteld.
 5. Voor consumenten geldt met betrekking tot de Goederen de wettelijke waarborg van 2 jaar, zoals bepaald in de volgende artikelen van de Algemene Voorwaarden.
 6. De wettelijke waarborg voor consumenten dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van de Goederen en dat zich manifesteert binnen een termijn van 2 jaar vanaf de levering. Dit betekent dat onder meer de volgende zaken uitgesloten zijn van de wettelijke garantie:
  • De vervanging van hulpstukken en toebehoren die regelmatig vervangen moeten worden
  • Eender welke schade aan de Goederen ontstaan na de levering ervan door externe omstandigheden (schokken, val, oxidatie, enz.)
  • Schade die het gevolg is van een abnormaal gebruik van de Goederen of door een gebruik dat in strijd is met de voorschriften van de fabrikant
  • Schade door brand, water, bliksem, ongevallen, enz.
 7. Het gebrek aan overeenstemming dient door de Klant (consument) aan Metaleuven te worden gemeld binnen de twee maanden vanaf de dag waarop de Klant het gebrek heeft vastgesteld en Metaleuven zal in beginsel het gebrekkige Goed kosteloos herstellen of vervangen, tenzij dit buiten verhouding zou zijn met het gebrek. In dat geval zal in overleg met de Klant gezocht worden naar een passende prijsvermindering of eventuele terugname van het Goed. Bij eventuele terugbetalingen kan Metaleuven rekening houden met het gebruik door de Klant van de Goederen.

Artikel 8 – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing in de verhouding tussen de Klant en Metaleuven en de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven zijn uitsluitend bevoegd voor geschillen in verband met Overeenkomsten en het gebruik van de Website en Metashop, tenzij een wettelijke bepaling de bevoegdheid van deze rechtbank zou uitsluiten in welk geval de bevoegdheid bepaald wordt op grond van de gemeenrechtelijke bepalingen.